Home | Contact | Print | SK | EN |
  • Chceš študovať na výnimočnej Filozofickej fakulte vo výnimočnom meste?
  • Chceš študovať psychológiu, dejiny umenia, archeológiu?
  • Chceš študovať filozofiu, kognitívne vedy alebo etiku?
  • Chceš študovať históriu, klasické jazyky, politológiu alebo sociológiu?
  • Hľadáš zásadné odpovede, komplexné poznanie a akademickú komunitu?
  • Chceš vášnivo diskutovať s domácimi i zahraničnými profesormi?
  • Neuspokoja Ťa lacné odpovede a pohodlná cesta?
  • Chceš získať skutočne ucelené a hlboké humanitné vzdelanie?
  • Ak áno, tak si medzi ľuďmi, ktorí Ti budú rozumieť!
  • Ak áno, tak si vyber našu fakultu a príď k nám študovať!


Aktuálna informácia Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave otvára 2. kolo prijímacieho konanie na všetky svoje študijné programy ako boli otvorené v
1. kole prijímacieho konania okrem psychológie do 22. augusta 2016.


Denné štúdium
Dejiny a teória umenia (Bc./Mgr.)

Etika (Bc./Mgr.)
Filozofia (Bc./Mgr.)
História (Bc./Mgr.)
Klasická archeológia (Bc./Mgr.)
Klasické jazyky (Bc.)
Kognitívne štúdia (Mgr.)
Politológia (Bc.)
Sociológia (Bc./Mgr.)

Externé štúdium

Filozofia (Bc./Mgr.)
História (Bc.)
Nove Prvé opravné termíny štátnych skúšok

Nové Rozpis a harmonogram promócií absolventov magisterského štúdia

Inštrukcie k odovzdávaniu záverečných prác a ich evidencii

Časový harmonogram konania obhajob, dizertačných, štátnych skúšok, prijímacích skúšok a promócií v akademickom roku 2015/2016

Rozvrh na letný semester 2015/2016

Harmonogram na nový akademický rok 2015/2016Nové Blahoželáme naším kolegom, profesorovi Marianovi Zervanovi a docentke Monike Mitášovej, ktorí reprezentujú našu fakultu a univerzitu na tohtoročnom 15. medzinárodnom benátskom bienále architektúry, ktoré je najprestížnejšou architektonickou výstavou na svete. Spolu s kolegami z VŠVU v Bratislave, Petrom Hájekom, Janom Studeným, Vitom Haladom a Benjamínom Brádňanským sú spoluautormi Pavilónu Českej a Slovenskej republiky. Marian Zervan ako autor, kurátor, editor a autor textov a štúdií a Monika Mitášová ako komisárka výstavy a autorka stúdií.

Nové V dňoch 28. - 29. apríla 2016 sa na Inštitúte psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity konal 16. ročník Medzinárodných študentských psychologických dní a zároveň 17. ročník Celoslovenskej konferencie ŠVOČ. Tohto podujatia sa zúčastnilo 22 študentov z 8 katedier psychológie zo Slovenska a 6 katedier psychológie z Čiech. Naša študentka z Katedry psychológie Bc. Dominika Borčinová obsadila 2. miesto v rámci medzinárodného kola ako i zároveň 2. miesto v celoslovenskom kole so svojou prácou Špecifiká emocionality ľudí s kožným ochorením. Cieľom jej výskumnej práce bolo zmapovať súvislosti emocionálnej inteligencie a neuroticizmu u ľudí s kožným ochorením a bez neho a tiež poukázať na prípadné rozdiely v emocionalite medzi rôznymi dermatologickými ochoreniami či dĺžkou trvania ochorenia. Víťazke srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu katedry aj fakulty.

Nové
Našim archeológom sa podaril unikátny objav. Čítajte!

Aktuálne
V dňoch 9. až 10. mája 2016 na Katedre filozofie hosťoval prof. Semir Zeki FMedSci FRS (University College London) jeden z najvýznamnejších neurovedcov súčasnosti. Program jeho prednášok.

Aktuálne V dňoch 27. 4. – 29. 4. 2016 navštívil Katedru psychológie prof. Karel Paulík z Ostravskej univerzity. Program jeho prednášok.

Aktuálne Blahoželáme našej doktorandke Monike Benkőovej, ktorá je na štipendijnom pobyte vo Phenomenology Research Center na univerzite v Carbondale (USA), kde nás úspešne reprezentovala na konferencii Person & Emotion, ktorá sa konala 7. – 8. apríla 2016, s predneseným príspevkom „The Constitution of the Person thought Loving and Being Loved“.

Od začiatku roku sme na fakulte privítali vzácnych hostí: Profesora Dana Zahaviho a Dr. Thomasa Szanto z univerzity v Kodani, Dr. Mareka Jastrzębskeho z College of Pedagogy v Białystoku, Dr. Franka Zenkera z univerzity v Lunde, Dr. Piotra Sulu z Inštitútu politických vied z Univerzity vo Vroclavi, Dr. Barbaru Pokornú a Dr. Janu Engelbrechtovú z Katedry klasickej filológie Univerzity Palackého v Olomouci, riaditeľa Historického ústavu SAV Dr. Slavomíra Micháleka a prof. Radoslava Zenderowského, riaditeľa Inštitútu politológie UKSW z Varšavy.

6. apríla 2016 sa počas zasadania Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v miestnosti 3P1 so začiatkom o 9:00 hod. konala habilitačná prednáška Dr. phil. Erika Hrnčiarika z našej Katedry klasickej archeológie „Rímske sklo v hroboch germánskej elity na Slovensku“ a obhajoba habilitačnej práce v odbore Klasická archeológia Rímske a germánske výrobky z kosti, parohoviny a slonoviny z auxiliárneho kastela v Iži v kontexte severopanónskej hraničnej zóny. Následne so začiatkom o 11:00 hod. sa uskutočnila inauguračná prednáška doc. PhDr. Ivana Geráta, PhD. v odbore Dejiny a teória umenia s názvom „Významové vrstvy stredovekých obrazov násilia“. Hodnotenia príslušných komisií, oponentov i hlasovanie členov Vedeckej rady dopadli v prospech habilitanta a inauguranta. Obom srdečne blahoželáme!

V januári sa dožil náš emeritný profesor Ján Letz významného životného jubilea. Filozofická fakulta pri tejto príležitosti publikovala súborné trojzväzkové dielo jeho Filozofických štúdií. Blahoželáme!Trnavská univerzita v Trnave sa stala držiteľom dvoch významných značiek, ktoré patria k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore: ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System) - Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov. Značku vydáva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie a ide o prejav kvality vysokej školy. Značka certifikuje správne používanie európskych kritérií vzdelávania. TU získala túto značku ako prvá humanitne a spoločenskovedne zameraná univerzita v SR. Diploma Supplement Label - Dodatok k diplomu. Značku udeľuje Európska komisia a potvrdzuje, že dodatok diplomu TU zodpovedá európskym štandardom. Certifikát o udelení značky je platný na roky 2013 až 2016.

Udelenie prestížnych značiek je dokladom, že Trnavská univerzita v Trnave spĺňa náročné kritériá Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania a umožňuje posilnenie mobilít, čím zabezpečuje lepšie podmienky vlastnej internacionalizácie a europeizácie.

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, zamestnancom fakulty, ktorí sa podieľali na procese nevyhnutných zmien súvisiacich s udelením uvedených prestížnych značiek.‹‹ späť
Zasielanie noviniek e-mailom
< júl  / 2016 >
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31