HomePracoviskáHistóriaOsobnéMarsina
Home | Contact | Print | SK | EN |
Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.


Odborné zameranie

slovenský stredovek, výskum stredovekých miest, diplomatika, cirkevné dejiny, vydávanie prameňov k slovenským stredovekým dejinám

Vzdelanie

1944-1949: Mgr. – Slovenská univerzita v Bratislave, Filozofická fakulta, št. odbor história - filozofia
1952: PhDr. (FF UK Bratislava)
1962: CSc. (FF UK Bratislava)
1973: DrSc. (HÚ SAV)
1995: doc. (FF UK Bratislava)
1996: prof. (FF UK Bratislava)
1999: Dr. h. c. (FF Prešovská univerzita)

Vedecké aktivity

A. Aktívna účasť na konferenciách
— Konferencia k 175-mu výročiu narodenia F. V. Sasinka. Skalica 30. 11. 2005; Príspevok: F. V. Sasinek ako editor
— Medzinárodná konferencia Sacri canones servandi sunt. Usporiadal Historický ústav ČAV v Prahe 23. 11. 2006. Príspevok: Začiatky hodnoverných miest v Uhorskom kráľovstve
— Medzinárodná konferencia Maďarsko-slovenské terminologické otázky I. v Ostrihome 8. júna 2006; Príspevok: O slovenskej historickej terminológii
— Medzinárodná konferencia Svätec a jeho funkcie v spoločnosti v Banskej Bystrici 29. marca 2006; Príspevok: Vývoj ideálov svätosti /svätcov/ a ich typy
— Medzinárodná konferencia Jezuitské školstvo včera a dnes, z dňa 12. 10. 2006 na Trnavskej univerzite v Trnave; Príspevok: Jezuitský noviciát v Trenčíne 1655-1772
— Konferencia Nitra v najstarších písomnostiach a dokumentoch /do konca 13. storočia/. Usporiadala Bernolákova spoločnosť a Biskupský úrad v Nitre 14. 12. 2006; Príspevok: Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113
— Konferencia Nitra v najstarších písomnostiach a dokumentoch /do konca 13. storočia/. Usporiadala Bernolákova spoločnosť a Biskupský úrad v Nitre 14. 12. 2006; Príspevok: Obnovenie Nitrianskeho biskupstva. /Nedatovaná listina ostrihomského arcibiskupa Vavrinca pre nitrianskeho biskupa Gervazia asi z rokov 1005-1111/
— Slovensko a Svätá stolica. 5.-7. september 2006; organizátor: SHS – Sekcia pre cirkevné dejiny, Slovenský historický ústav v Ríme, pracovisko Trnavská univerzita, Trnavská univerzita v Trnave – Filozofická fakulta, katedra histórie, Historický ústav SAV; Príspevok: Slovenský historický ústav 1991 – 1996 – genéza vzniku.
— Konferencia Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih – Stand und Perspektiven der Erschliessung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Stadbücher. Ústí nad Labem, Česká republika 29.10.-31.10. 2008; organizátor: Filozofická fakulta Univerzity Jana Eangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – katedra historie; Príspevok Stredoveké mestské knihy na Slovensku
— Konferencia Svätý Vojtech – svätec, doba a jeho kult. Banská Bystrica 9.-10.12. 2008; organizátor: Centrum pre štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici, Slovenská komisia CIHEC, Štátna vedecká knižnica V Banskej Bystrici, Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrice, Katedra histórie FF KU v Ružomberku, Slovenská historická spoločnosť pri SAV; Príspevok Sv. Vojtech a Slovensko
— Konferencia Diplomatica ecclesiastica – cirkevné archívy včera/dnes/zajtra; Bratislava (Slovenský národný archív); 15.-16. 10.2008; Príspevok Hodnoverné miesta v Uhorskom kráľovstve

B. Účasť vo vedecko-výskumných projektoch
— VEGA - 1/1217/04 Národnosti na Slovensku v minulosti
— VEGA - 1/3752/06 Pramene k stredovekým slovenským dejinám I.
— VEGA - 1/0732/09 Pramene k stredovekým slovenským dejinám II.
— VEGA - 1/0277/08 Cirkevný miestopis Slovenska v stredoveku I.

C. Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, redakčných radách, ocenenia
— Commision Internationale pour l´Histoire des Villes (International Commision for the History of Towns / Internationale Kommision für Städtegeschichte) (Paríž)
— člen prezídia Monumenta Germaniae historica (Mníchov)
— Enzyklopädie zur Frühgeschichte Europas (Mníchov)
— Lexikon des Mittelalters (Mníchov)
— Slovenská historická spoločnosť pri Historickom ústave Slovenskej akadémii vied (Bratislava)
— Slovenská komisiá pre vedecké hodnosti (Bratislava)
— Vedecká archívna rada (Bratislava)
— Vedecká rada Filozofickej fakulty TU (Trnava)
— Vedecká rada Trnavskej univerzity (Trnava)
— Slovenská genealogicko – heraldická spoločnosť, člen Výboru Spoločnosti (Martin)
— Historický odbor Matice slovenskej
— člen redakčnej rady Pamiatky a múzeá
— člen redakčnej rady Slovenská archivistika
— člen redakčnej rady periodika Studia historica Tyrnaviensia (Trnava)
— 1958: štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“, Vláda ČSR
— 1978: strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra, SAV
— 1997: Križkova medaila, Archívna správa MV SR
— 1999: „Doctor honoris causa“, Prešovská univerzita v Prešove
— 2001: „Čestný občan mesta Žiliny“, Mesto Žilina
— 2004: štátne vyznamenanie „Pribinov kríž III. triedy“, Prezident Slovenskej republiky
— 2007: Pamätná medaila pri príležitosti 15. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v TrnaveVýberová bibliografia*

Monografie
— MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal – Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. Zv. 1.-2. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1959. 572 s., 599s.
— Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus 1. Inde ab anno DCCCV usque ad annum MCCXXXV. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1971. XLVII + 427 s.
— Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus 2. Inde ab a. MCCXXXV usque ad a. MCCLX. Bratislava: Obzor, 1987. 608 s. 25 s. Fot. Príl. Reg. Menný, miestny a vecný.
— KLUČINA, P. – MARSINA, R. – ROMAŇÁK, A.: Vojenské dějiny Československa. I. (do roku 1526). Praha: Naše vojsko, 1985, s. 94-110, 189-210, 315-342.
— Starý národ – mladý štát. Kol. Aut. Milan Ferko, Richard Marsina, Ladislav Deák, Imrich Kružliak. Bratislava: Národná banka Slovenska – Litera, 1994, s. 41-76.
— Legendy stredovekého Slovenska. Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 1997. 412 s.
— Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. III. V kráľovstve svätého Štefana. Budmerice: Literárne informačné centrum vo Vydavateľstve Rak, 2003. 359 s.
— Metodov boj. Druhé vydanie. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2005. 159 s.
— Tatársky vpád. Ed. R. Marsina, M. Marek. Budmerice : Rak, Trnava : Veda, 2008. ISBN 978-80-85501-40-7

Kapitoly v monografiách
— Slovensko. Zv. 1. Dejiny. Druhé prepracované a doplnené vydania. Zost.: J. Tibenský. Bratislava: Obzor, 1978, s.219-278.
— Dejiny Slovenska. Zv. 1. (do roku 1526) Bratislava: Veda, 1986, s. 12-17, 226-337, 343-360, 377-455, 484-532.
— Slovenské dejiny. Autorský kolektív: Richard Marsina – Viliam Čičaj – Dušan Kováč – Ľubomír Lipták. Martin: MS, 1992, s. 7-87.
— Dejiny územia dnešného Slovenska. In: Dejiny sveta. Veľká detská encyklopédia. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 1994, s. 382-385.
— Vojenské dejiny Slovenska. Diel 1. Stručný náčrt do roku 1526. Autorský kolektív: Bohuš Klein, Alexander Ruttkay, Richard Marsina. Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 1994, s. 102-174.
— Slovensko v európskom kontexte od najstarších čias po súčasnosť. In: Dejiny Európy. Delouche, Frédéric a kol. Bratislava: Mladé letá, 1995, s. 382-391.
— Marsina, Richard – Beňko, Ján: Prvé storočia Slovákov v Uhorskom kráľovstve. In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti 1. Red.: Beňko Ján – Marsina Richard – Pekník, Miroslav. Bratislava: Národné literárne centrum, 1998, s. 7-10. 91-199.
— Lexikón katolíckych kňazských osobností. Lúč, vydavateľské družstvo, Bratislava 2000. Heslá: Adalrám, Anastáz, Angelár, Banča, Benedikt, Boleslav, Boleslav, Bubek, Čák, Čanád (Čanadín), Cyril-Konštantín, Demeter, Dominik, Felicián, Hynko, Jakub, Kalan, Lukáš, Marcel, Martin, Martyrius, Michal, Michal, Michal Slavus, Metod, Mikuláš Monoszlói, Naum, Paškáz, Satmári, Sáva, Sečéni, Séči, Tomáš z Ludaníc, Ujlaki, Várdai, Viching, Vincent, stĺpec 3, 16, 21, 52, 89-90, 130, 153, 189-191, 195-196, 198, 231, 253, 329, 544-545, 576, 631, 840, 875, 886, 890-891, 916-918, 921-922, 922-930, 930-931, 979, 1054, 1201-1202, 1202, 1204, 1205, 1392, 1426, 1449, 1462, 1465-1466.

Štúdie
— Štúdie k Slovenskému diplomatáru. 1/1. Bratislava, Veda 1971. 108 s. Historické štúdie 16.
— Štúdie k Slovenskému diplomatáru. 1/2. Bratislava: Veda, 1973. 119 s. Historické štúdie 18.
— Nové pohľady historickej vedy na Slovenské dejiny. 1. Najstaršie obdobie slovenských dejín (do prelomu 9.-10. storočia). Bratislava: Metodické centrum mesta Bratislavy, 1995, 27 s.
— Slováci a Maďari. Súbor štúdií. Autorský kolektív: Richard Marsina, Július Mésároš, Ladislav Deák, Zoltán Pástor, Imrich Kružliak. Zost.: Milan Ferko. Martin: Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 1996, s. 7-20.    
— Na úvod. Tvorca koncepcie slovenských dejín. In: Daniel Rapant. Život a dielo. Martin – Bratislava: MS, 1998, s. 7-12, 19-26.
— Pressburg/Bratislava: Hauptstadt der Slowakischen Republik. In: Hapstädte zwischen Save, Bosporus und Dnjepr. Geschichte – Funktion – Nationale Symbolkraft. (Hg.) Harald Hepner. Wien - Köln – Weimar: Böhlau Verlag, 1998, s. 31-50.
— A Trencséni jezsuita noviciátus anyakönyve 1655-1772. In: Historica slovaca 6-7, 1948-1949, s. 254-263.
— O potrebe a zásadách vydávania Slovenského diplomatára. In: Historický časopis 5, 1957, s. 297-314.
— Tri state zo slovenskej diplomatiky. (Trenčianske listiny z roku 1193, 1229 a 1421 a otázka ich pravosti). In: Historické štúdie 3, 1957, s. 275-302
— Ukážky vývoja novodobého písma. In: Archivní časopis 18, 1957, prílohy k č. 1, 2, 3, 4; 19, 1958, prílohy k č. 1, 3, 4 (28 tabúľ a 32 s. textu.)
— O heuristike k Slovenskému diplomatáru. In: Historický časopis 8, 1960, č. 1, s. 176-185.
— K problematike najstarších zoborských listín I. In: Historické štúdie 7, 1961, s. 201-220.
— O počte a hustote obyvateľstva v Uhorsku do počiatku 14. storočia. In: Historický časopis  9, 1961, s. 617-632.
— Vydávanie prameňov k dejinám feudalizmu na Slovensku. In: Historický časopis  9, 1961, s. 441-456.
— Materiál k dejinám Slovenska v rumunských archívoch. In: Historický časopis  10, 1962, s. 622-626.
— Štúdie k slovenskému diplomatáru. K problematike najstarších zoborských listín II. Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica 14, 1963, s. 135-170.
— Osídlenie Hornej Trenčianskej pred tatárskym vpádom. Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica 15, 1964, s. 47-70.
— Urkundenbuch der Slowakei und sein Programm. In: Studia historica Slovaca 3, 1965, s. 263-282.
— Listiny a ich význam pre výskum osídlenia. In: Historické štúdie 11, 1966, s. 43-55.
Diplomatická medievistika na Slovensku. (Predmet, stav a úlohy.) In: Slovenská archivistika 2, 1967, č. 1, s. 29-46.
— Veľkomoravské deperditá. (Deperditá diplomatických písomností k dejinám Veľkej Moravy.) In: Slovenská archivistika 6, 1971, č. 1, s. 18-43.
— Bádanie o dejinách stredovekých miest na Slovensku. (Prehľad a hodnotenie historiografie zo roky 1960-1973.). In: Historický časopis  20, 1972, s. 187-204.
— Právne postavenie slovenských mešťanov v Žiline koncom 14. a začiatkom 15. storočia. In: Vlastivedný zborník Považia 11, 1972, s. 3-18.
— Zentralarchiv der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. In: Dritte Konferenz der Akademie-Archive sozialistischer Länder. Berlin 1972, s. 210-217.
— K vývoju miest na Slovensku do začiatku 15. storočia. In: Historický časopis 21, 1973, s. 337-369.
— K problematike druhého nevoľníctva. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica 26, 1975, s. 39-50.
— O kształtowaniu się pozycji społeczno-gospodarczej miast sredniowiecznych na Słowacji. In: Kwartalnik historii kultury materialnej 23, 1975, č. 4, s. 567-588.
— Slovenská hstoriografia o období včasného a rozvinutého feudalizmu (1960 – 1975). In: Historický časopis  24, 1976, s. 23-48
— L´historiographie slovaque du Moyen Age en 1960-1977. In: Studia historica Slovaca 11, 1980, s. 69-99.
— Samuel Timon a jeho predstavy o najstarších dejinách Slovákov. In: Historický časopis 28, 1980, s. 238-251.
— O národnostnej štruktúre stredovekých miest. (K 600. výročiu výsad pre žilinských Slovákov) In: Historický časopis  29, 1981, s. 681-696.
— Štruktúra šľachty na slovensku (v Uhorsku) do začiatku 16. storočia. In: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století. Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1984, s. 134-153.
— Nitrianske biskupstvo a jeho biskupi od 9. do polovice 13. storočia. In: Historický časopis  41, 1993, č. 5-6, s. 529-542.
— O najstaršej minulosti Slovákov. In: Slovenské pohľady 4+109, 1993, č. 11, s. 71-79.
— O Nitrianskom biskupstve. (Prečo nebolo obnovené biskupstvo v Nitre hneď začiatkom 11. storočia?) In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 1993, s. 27-32.
— Christianization of the Magyars and Hungary between the East and the West. In: Studia historica Slovaca 19, 1995, s. 37-52.
— K najstarším dejinám Novej Bane. In: Zborník Slovenského banského múzea 17, 1995, s. 97-102.
— Najstaršie osídlenie Gemera do polovice 13. storočia. In: Regionálna história vo výučbe dejepisu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1995, s. 45-52.
— Slovak Historiography on the Middle Ages: Early Tenth to the Early Sixteenth Century. In: Studia historica Slovaca 20 (A Guide to Historiography in Slovakia), 1995, s. 59-75.
— Uhorský aj slovenský historik Samuel Timon S.J. In: Slovenský historik Samuel Timon 1675-1736. Trenčianska Turná: Obecný úrad, 1995, s. 19-39.

* Kompletná bibliografia publikácií prof. R. Marsinu do r. 2005 je publikovaná v periodiku Aetas, 22, 2007, 3, s. 173-182.


‹‹ späť